Artikel 1. Definities

  1. Joey’s winkels, hierna te noemen Joeyswinkels.nl, is een online winkel in damesmode.
  2. De online winkel van Joey’s kan via www.joeyswinkels.nl bezocht worden.
  3. Klant is de consument/persoon die via Joeyswinkels.nl een bestelling geplaatst heeft.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van joeyswinkels.nl zijn uitsluitend deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant, de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 De website van Joeyswinkels.nl hanteert de Nederlandse taal.

Artikel 3. Aanbiedingen / overeenkomsten

3.1 Joeyswinkels.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de klant door Joeyswinkels.nl. Joeyswinkels.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Eventueel zal Joeyswinkels.nl aanvullende informatie opvragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit aan de klant onder vermelding van de reden medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.2 Voor transport binnen Nederland brengt Joeyswinkels.nl  verzendkosten ten bedrage van 5,95 euro in rekening , de verzendkosten blijven ook ingehouden op het bij retour zenden door de klant van Joeyswinkels.nl terug te ontvangen aankoopbedrag.  Voor overige landen gelden tarieven op aanvraag. Het retour zenden is voor rekening van de klant , de verzendkosten betaalt de klant. Zie artikel 6.1.

4.3 Na een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per email met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf  direct en online door middel van iDEAL, doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor online betalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

4.4 Prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, zet-, of drukfouten, vormen geen verplichting voor joeyswinkels.nl zich daaraan te houden. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden verleend.

4.5 Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

4.6 Let op: voor artikelen in de uitverkoop geeft Joeyswinkels.nl  geen geld terug, ze kunnen dan ook niet geruild worden en niet retour gezonden worden.

Artikel 5. Levering

5.1 Een bestelling zal in principe altijd binnen 6 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Joeyswinkels.nl verzendt alle bestellingen zo snel mogelijk, na ontvangst van betaling via TNT pakket post naar het bij de bestelling door de klant opgegeven afleveradres. Mocht Joeyswinkel.nl om een bepaalde reden afwijken van de standaard verzendtijd, dan krijgt de klant via een email bericht daarover.

5.2 Een overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of  niet-nakoming van enige verplichtingen welke voor hem uit deze of uit enig andere hiermee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.3 Het product moet wettelijk uiterlijk 30 dagen na de bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurd kan de klant de aankoop onmiddellijk ongedaan maken.

5.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

5.5 Joeyswinkels.nl doet er alles aan de website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een product  niet meer of te laat leverbaar is. In dit geval neemt Joeyswinkels.nl zo spoedig mogelijk contact op met de klant.

5.6 Het is altijd mogelijk dat zich een geringe afwijking in kleur voordoet ten opzichte van het gefotografeerde artikel op de website. Joeyswinkels.nl probeert de producten zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven.

5.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Joeyswinkels.nl tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Joeyswinkels.nl  bekendgemaakte ontvanger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Reclames/ klachten  en retourzendingen

6.1 De klant heeft recht op een deugdelijk product. Joeyswinkel.nl verricht uiterste inspanning om een goed product te leveren. Mocht het bestelde product desondanks niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, dan kan hij binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling liefst met opgaaf van reden via het retourformulier aanmelden via de email info@joeyswinkels.nl of via de klantenservice op de website van Joeyswinkels.nl . Hiervoor dient de klant gebruik te maken van het retourformulier voor ontbinding/ herroeping., gaarne volledig invullen. Bestellingen binnen Nederland dient de klant retour te sturen via TNT post, met de bijgeleverde retoursticker. De kosten zijn voor rekening van de klant. Retourzending vanuit het buitenland is voor rekening van de klant.

Indien binnen een termijn van 14 dagen na aflevering van de bestelling bij de klant geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Joeyswinkels.nl geacht ten aanzien van de geleverde bestelling volledig aan haar verplichtingen voldaan te hebben.

6.2 Joeyswinkels.nl zal eventuele problemen zo snel mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, dan kan de klant de bestelling zonder bijkomende kosten annuleren. Het reeds betaalde bedrag, minus verzendkosten zal binnen 4 werkdagen , na retourontvangst van de bestelling, worden teruggestort.

Deze garantie vervalt wanneer:

  1. het product gedragen en/of gewassen is;
  2. op het product vlekken geconstateerd worden
  3. de klant zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
  4. de gebruiksaanwijzing en/of de gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd

6.3 Indien de klant een product , om welke reden dan ook niet wenst af te nemen , dient de klant binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van het artikel, door middel van een email naar info@joeyswinkels.nl  , met het ordernummer en artikelnummer(s) van de terug te zenden artikel(en) , graag met opgaaf van reden, te melden.  De klant heeft het recht op 14 dagen bedenktijd na de aflevering van de bestelling en 14 dagen om het product aan Joeyswinkels.nl  te retourneren. Joeyswinkels.nl accepteert geen onaangemelde retourzendingen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd is, het product voorzien is van de originele labels, het product niet gedragen en/of gewassen is en er geen vlekken op zitten.

Joeyswinkels.nl stort binnen 4 werkdagen, nadat een product in goede staat retour ontvangen is, via de post , het betaalde bedrag rechtstreeks op de bankrekening van de klant terug. Wettelijk maximaal binnen 14 dagen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Joeyswinkels.nl , personeel en de producten van Joeyswinkels.nl voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Joeyswinkels.nl is evenmin aansprakelijk voor schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

7.2 Joeyswinkels.nl aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Joeyswinkels.nl.

7.3 Iedere aansprakelijkheid van Joeyswinkels.nl jegens de koper/ klant is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Joeysinkels.nl verschuldigd is.

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Joeyswinkels.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Joeyswinkels.nl is Joeyswinkels.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Joeyswinkels.nl

Artikel 8. Overmacht

8.1 Joeyswinkels.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Joeyswinkels.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Joeyswinkels.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.